Komitet Monitorujący RPO L2020

11 sierpnia br.,o godz. 10:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny ? Lubuskie 2020.Przedmiotem obrad będzie m.in. przyjęcie kryteriów wybory projektów w ramach Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFRR i EFS. Spotkaniu przewodniczyć będzie marszałek Elżbieta Anna Polak.
Dzięki decyzjom podjętym podczas posiedzenia, w najbliższym czasie będą mogły zostać ogłoszone kolejne nabory wniosków, umożliwiające dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu m.in. usług rozwojowych dla MMŚP, projektów dotyczących transportu drogowego, realizowanych w formule ZIT oraz gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiotem obrad komitetu będą ponadto kryteria stosowane podczas oceny inwestycji w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno ? zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, np. w zakresie infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne sprzyjające aktywizacji społeczno-zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej.
Dodatkowo podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z inwestycjami dotyczącymi rewitalizacji linii kolejowych, które będą realizowane w trybie pozakonkursowym.

RPO Lubuskie 2020 ? kolejne projekty dofinansowane

Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 9 sierpnia br. zatwierdził listę projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na: rozwój przedsiębiorczości oraz innowacje, rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. - To przykład, że przyśpieszamy wdrażanie środków unijnych w nowej perspektywie - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Bon na innowacje
Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 ? Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 ? Rozwój Przedsiębiorczości, III typ projektu ? Regionalny bon na innowacje ? projekt grantowy, w wysokości 3,1 mln zł trafi do - ECDF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; tytuł projektu: Centrum wsparcia Proinnowacyjnych Usług dla MŚP narzędziem wspomagania procesów badawczych, innowacyjnych oraz zaawansowanych usług dla lubuskich przedsiębiorstw; wartość projektu: 4,5 mln zł.
Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego
Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy i Działania 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego przyznane zostało 26 projektom, na łączną kwotę 48 mln zł.
Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej
Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.3 Rozwój Infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej ? projekty realizowane poza formułą ZIT otrzyma 5 inwestycji, dla których łączna kwota wsparcia wynosi 11,6 mln zł.
Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie na stronie www.lubuskiepl 

O rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie

Rozwój szkolnictwa wyższego w regionie, nowe kierunki kształcenia to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członka zarządu województwa Tadeusza Jędrzejczaka z prof. Jerzym Smorawińskim rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, która posiada swoją filię w Gorzowie. Spotkanie było okazją do obejrzenia inwestycji zrealizowanych w uczelni dzięki wsparciu samorządu województwa. W spotkaniu udział wzięła także Poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska.
Od nowego roku akademickiego na Akademii Wychowania Fizycznego ruszają studia II stopnia (magisterskie) z zakresu fizjoterapii. Stało się to możliwie m.in. dzięki wsparciu z funduszy europejskich w ramach LRPO.
Gorzowska AWF realizowała projekt pt. ?Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp., przy ul. Orląt Lwowskich 4-6?. Projekt wpisany był do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 28 890 843,95 PLN, kwota dofinansowania to ok. 80% czyli 22 263 837,11 PLN. Projekt polegał na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych budynku dydaktycznego oraz zakupie mebli i specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do kształcenia studentów na nowym kierunku ? fizjoterapii. W budynku, znajduje się: 7 laboratoriów w tym lekkie, ciężkie oraz biologiczne, 3 sale ćwiczeń oraz gabinety zabiegowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt naukowomedyczny. W budynku powstało 9 obszernych sal wykładowych oraz 4 seminaryjne, a także sala gimnastyki korekcyjnej, sala ergonometrów, sauna. W Zakładzie Anatomii i Antropologii umiejscowiona została biblioteka. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej kształci na trzech kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja oraz Fizjoterapia.
Przypomnijmy, że Zarząd Województwa przyjął niedawno "Założenia polityki młodzieżowej woj. lubuskiego", z której wynika, że nasz region odnotowuje niepokojący spadek absolwentów szkół wyższych. - Widzę konieczność stworzenia odrębnego programu rozwoju szkolnictwa wyższego, z udziałem rektorów lubuskich uczelni - mówi marszałek. - Te niekojące statystyki byłyby na pewno gorsze, gdyby nie nasze wsparcie dla uczelni w całym regionie i powołanie nowych kierunków studiów.

Wywiad z... (3)

W przygotowaniu

Wywiad z... (2)

W przygotowaniu

Wywiad z... (1)

W przygotowaniu

Kalendarz

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Galeria

Brak grafik

Początek strony